SCIENTIFIC JOURNAL of the Hungarian Society of Cardiology

Cardiac electrophysiology studies and catheter ablations in Hungary between 2017–2020

█ Registry

DOI: 10.26430/CHUNGARICA.2021.51.3.183

Authors:
Vámos Máté1, Clemens Marcell2, Tahin Tamás3, Földesi Csaba4, Duray Gábor Zoltán5, Zima Endre6, Sághy László1
1Szegedi Tudományegyetem, Belgyógyászati Klinika, Szeged
2Debreceni Egyetem, Kardiológiai és Szívsebészeti Klinika, Debrecen
3Zala Megyei Szt. Rafael Kórház, Zalaegerszeg
4Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet, Budapest
5Magyar Honvédség Egészségügyi Központ, Kardiológia Osztály, Budapest
6Semmelweis Egyetem, Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika, Budapest

Summary

The number of catheter ablations performed in a total of 11 Hungarian centers, including those performed due to atrial fibrillation, showed a continuous increase until last year. Although the most commonly used method of pulmonary vein isolation is still the point-by-point radiofrequency ablation, the number of cryoballon interventions showed a continuous increase as well. The rate of ablations in relation to the population in total and due to atrial fibrillation seem to be favorable in Hungary compared to the Central/Eastern European region or to all the ESC member countries. The last year erupted pandemic resulted in a significant decline in the number of catheter ablations in Hungary.

ISSUE: CARDIOLOGIA HUNGARICA | 2021 | VOLUME 51, ISSUE 3

Összefoglaló

A 11 hazai centrumban végzett katéterablációk száma, ezen belül is a pitvarfibrilláció miatt végzett beavatkozásoké, folyamatos emelkedést mutatott a tavalyi évig. Bár a pulmonalisvéna-izoláció leggyakrabban alkalmazott módszere továbbra is a point-by-point rádiófrekvenciás abláció volt, a single-shot technikák közül a cryoballon-beavatkozások száma is folyamatos emelkedést mutatott. A teljes népességre vonatkoztatott magyarországi összablációs és pitvarfibrilláció miatt végzett ablációs számok is kedvezőnek mondhatóak a közép-kelet-európai régió és az ESC országaihoz viszonyítva. A tavalyi évben kirobbant világjárvány a magyarországi katéterablációk számában is jelentős visszaesést eredményezett.

Bevezetés

A folyamatos technikai és szakmai fejlődésnek, illetve az indikációk bővülésének köszönhetően a ritmuszavarok katéterablációs kezelését célzó beavatkozások száma továbbra is folyamatos emelkedést mutat. Az elmúlt év azonban soha nem látott globális kihívás elé állította az egészségügyi ellátókat, ennek megfelelően a magyarországi katéterablációk számában is felfedezhetjük a COVID-19-pandémia kedvezőtlen hatását. Jelen közlemény célja az elmúlt évek hazai esetszámainak részletes áttekintése, elhelyezve azokat a legújabb szakmai és tudományos eredmények, valamint a határainkon belüli és kívüli földrajzi viszonyok kontextusába. A magyarországi szív-elektrofiziológiai vizsgálatok és katéterablációk számának részleteit a 2011 és 2013-as időszakra vonatkozóan Clemens és munkatársai (1), a 2014 és 2016-os évekre vonatkozóan pedig Tahin és munkatársai ismertették (2), amely publikációkra jelen közlemény is támaszkodik.

A hazai katéterablációs esetszámok összesítésben és régiókként

Az 1. táblázatban foglaltuk össze az utolsó négy NEAK év (előző év november 1-től a tárgyév október 31-ig terjedő elszámolási időszak) esetszámait. Az 1. ábrán 2011-ig visszamenőleg láthatók a legfontosabb indikációk kapcsán végzett ablációs számokban bekövetkezett trendek, így a 2020-as koronavírus-járvány miatt kialakult esetszám-visszaesés is. Összefoglalóan elmondhatjuk, hogy sem a diagnosztikus céllal végzett elektrofiziológiai vizsgálatok, sem a konvencionális technikákkal végzett hagyományos ablációk számában nem történt nagyságrendi növekedés, ezzel szemben a komplex, elektroanatómiai térképező rendszereket igénylő beavatkozások, különösen a pitvarfibrilláció miatt végzett ablációk száma és aránya is folyamatosan emelkedett a tavalyi évig. Ez utóbbiakhoz, a személyi és tárgyi feltételek a 11 magyarországi ablációs centrumból jelenleg 7 intézményben, a négy egyetemi centrumon kívül a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézetben, a Magyar Honvédség Egészségügyi Központjában, valamint a Zala Megyei Szt. Rafael Kórházban adottak. Az elvégzett beavatkozások számának földrajzi eloszlását a 2. ábra foglalja össze. Egyes centrumokban magas arányban alkalmazzák az elektroanatómiai térképező rendszereket az abláció irányításához használt sugár­terhelés csökkentésére is (zero-fluoroscopy approach).

A pitvarfibrilláció kapcsán végzett ablációk számának folyamatos és jelentős növekedése nem meglepő. Bár a tökéletes – sejt- vagy molekulaszintű – oki kezeléstől még messze vagyunk, a különböző transzkatéteres technikák jelentik ma a pitvarfibrilláció leghatékonyabb kezelését, különösen paroxizmális stádiumban. A 2017-ben publikált HRS/EHRA/ECAS/APHRS/SOLAECE szak­­értői konszenzus állásfoglalás (3) alapján katéter­abláció javasolt olyan paroxizmális vagy perzisztens pitvarfibrillációban szenvedő betegek számára, akik:

  • antiaritmiás gyógyszerrel végzett kezelés ellenére is tünetes ritmuszavarban szenvednek, vagy intolerancia miatt ilyen gyógyszert nem tudnak szedni.
  • Elsővonalbeli kezelésként (antiaritmiás gyógyszeres kezelés bevezetése előtt), a beteg preferenciáinak figyelembevételével.
  • Ún. long-standing perzisztens csoportba tartozó betegek válogatott eseteiben is, de itt a klinikai evidenciák egyértelműen gyengébbek (IIb ajánlási osztály).

Ezt a koncepciót támogatja a tavalyi évben publikált EAST-AFNET 4, randomizált, multicentrikus klinikai vizsgálat is, amelyben először sikerült igazolni a korai ritmuskontroll-stratégia szuperioritását kemény klinikai végponton (úm. a kardiovaszkuláris halál, stroke, szív­elégtelenség vagy akut koronáriaszindróma miatti hospitalizációk kombinált végpontja) (4).

A leggyakrabban használt, „gold standard”-nak tekinthető, point-by-point, azaz pontról pontra történő rádió­frekvenciás pulmonalis véna izolációja mellett új típusú, ún. „single-shot” technikák is terjednek (3. és 4. ábra). Bár ez utóbbiak rövidebb betanulási időt és kevésbé hosszadalmas beavatkozást kínálnak, egyes technikai fejlesztések nem váltották be a hozzá fűzött reményeket. Az annak idején, Magyarországon is bevezetett nMARQ körkörös irrigált rádiófrekvenciás ablációs katétert 2015 nyarán világszerte kivonták a forgalomból, életet veszélyeztető nyelőcsőfisztulák kialakulása miatt (5, 6). Ezzel szemben a fagyasztásos elven működő cryoballon non­inferioritása volt igazolható a standard point-by-point technikával szemben mind a biztonságosság, mind a hatásosság tekintetében a randomizált FIRE AND ICE klinikai vizsgálatban (7). A 4. ábrán jól látható, hogy a COVID-19-pandémia bekövetkeztéig a cryoballon-beavatkozások száma Magyarországon is folyamatos emelkedést mutatott.

A hazai katéterablációs esetszámok nemzetközi összehasonlításban

Az Európai Szívritmus Társaság (European Heart Association, EHRA) által 10. alkalommal kiadott, az ESC-tagországok elektrofiziológia teljesítményét összefoglaló közlemény utoljára 2017-ben jelent meg (8, 9). Ez alapján a 2016-os évben Magyarországon az egymillió lakosra jutó ablációk száma 382-nek, a pitvarfibrilláció miatt végzett ablációk száma pedig 125-nek bizonyult, amely arányokkal hazánk, az ESC tagországokkal összehasonlítva, a 2. legtöbbet végzett beavatkozások kvartilisében helyezkedett el (ESC összabláció átlagosan 288/millió lakos; ESC-pitvarfibrilláció-abláció átlagosan 110/millió lakos). Az 5. ábrán látható a 2016-ban Magyarországon, illetve a kelet-közép-európai régióban elvégzett ablációk száma, összehasonlításban az összes ESC-tagországgal. Hazánkban tehát mind az összes ESC-tagállamhoz, mind a szomszédos országokhoz viszonyítva kedvezően alakultak az invazív elektrofiziológia beavatkozások számai.

A katéterabláció számainak alakuása a pandémia idején

Az eddig bemutatott trendekből mindenhol jól kivehető a tavalyi évben kezdődött és sajnálatos módon jelenleg is zajló koronavírus-pandémia kedvezőtlen hatása. Járványhelyzetben elsősorban az alábbi kihívásokkal/feladatokkal kellett szembesülnie az egészségügyi, és ezen belül a kardiovaszkuláris betegeket fogadó intézményeknek (10):

  • A betegek és az egészségügyben dolgozók COVID-19-­expozíciójának csökkentése.
  • Magas eljárási standardok fenntartása a szív- és érrendszeri betegségek kezelésében, hiszen ezek elmaradása már rövidtávon is jelentős morbiditási és mortalitási következményekkel járhat.
  • A betegutak és a kezelési eljárások adaptálása a rendelkezésre álló korlátozott erőforrásokhoz (kórházi ágyak, egyéni védőeszközök, átvezényelt munkaerő stb.).
  • Az ellátáshoz jutás – bizonyos szempontból elkerülhetetlen – késésének lehetőség szerinti mérséklése, különösen a klinikai állapotromlás legmagasabb kockázatának kitett betegek esetében.

A legfontosabb amerikai kardiológiai társaságok (Heart Rhythm Society, American College of Cardiology, American Heart Association) konszenzusajánlása jól összefoglalja a különböző elektrofiziológiai beavatkozásokra vonatkozó járványügyi megfontolásokat (11). Ez alapján sürgős, illetve relatív sürgős, azaz érdemben nem halaszható beavatkozásnak minősülnek a gyógyszeres kezelésre refrakter kamrai tachycardia; a hemodinamikai instabilitással járó, gyógyszeres kezelésre és elektromos kardioverzióra refrakter pitvarfibrilláció vagy pitvari flutter; a preexcitált pitvarfibrilláció miatt syncopét vagy keringésmegállást okozó WPW-szindróma; valamint a gyógyszeres kezelés ellenére ismételt sürgősségi ellátást igénylő paroxizmális supraventricularis tachycardia miatt tervezett katéterablációk (2. táblázat). Minden egyéb, elektívnek minősülő elektrofiziológiai beavatkozás érthető módon halasztásra került a legtöbb nemzetközi és hazai intézményben (12, 13). Jóllehet, az elhúzódó, immár több mint egy éve zajló védekezés újabb problémákat vet fel: az elektív beavatkozásokra vonatkozó várólisták jelentősen megnőttek; vagy például jól ismert tény az is, hogy a jelentős késéssel elvégzett pitvarfibrilláció-abláció hatásfoka a folyamatosan progrediáló pitvari remodelláció miatt kedvezőtlenebb lehet. Ezen megfontolások mentén, az eredetileg elektívnek minősülő, de panaszos betegek ablációjának elvégzése – a fennálló járványhelyzet ellenére, de a megfelelő óvintézkedések betartása mellett – előbb-utóbb szükségszerűnek látszik.

Bár a pandémia miatt az invazív elektrofiziológiai beavatkozások száma ugyan egyértelműen visszaesett, néhány kedvező folyamat megindulásáról is érdemes említést tenni. A távellátás keretében végezhető kardiológiai gondozás a technikai fejlődésnek köszönhetően számos lehetőséget kínál, jóllehet ez a fajta ellátási modell a világ legtöbb országában, így hazánkban is kihasználatlan, érdemtelenül alulfinanszírozott. A járványhelyzet kapcsán, az ambuláns vizitek számának csökkentése céljából, számos kontrollvizsgálat került át a virtuális térbe. Saját tapasztalatunk alapján egyre kedvezőbb, mind a betegek, mind a közreműködő családorvosok részéről a fogadtatása annak az ablációt követő kontrollvizsgálati modellnek, amelynek során a betegek az alapellátónál készült EKG-t elküldik az beavatkozást végző intézménybe, majd telefonos konzultáció keretében van lehetőségük kezelőorvosukkal egyeztetni aktuális állapotukról. Remélhetőleg, ezek a kedvező irányba megindult folyamatok a járványhelyzet javulását követően is megmaradnak majd. Ennek egyik, megkerülhetetlen alappillére egy, a jelenleginél kedvezőbb, a telemedicinális ellátás személyi és tárgyi feltételeit biztosító finanszírozási háttér létrehozása.

Következtetések

A korábbi évekhez és a nemzetközi trendekhez hasonlóan, a hazai intézményekben a katéterablációk száma, ezen belül is a pitvarfibrilláció miatt végzett beavatkozásoké, folyamatos emelkedést mutatott a tavalyi évig. Bár a pulmonalis véna izolációjának vezető módszere továbbra is a point-by-point rádiófrekvenciás abláció, a single-shot technikák közül, a cryoballon-beavatkozások száma is folyamatos emelkedést mutatott. Hazánk invazív elektrofiziológiai beavatkozásokra vonatkozó teljesítménye a közép-kelet-európai régió országihoz viszonyítva összességében kedvezőnek mondható. Tekintettel arra, hogy ezen beavatkozások nagyobb része elektívnek minősül, a 2020-as évben kirobbant világjárvány a magyarországi katéterablációk számában is jelentős visszaesést eredményezett.

Nyilatkozat
A szerzők kijelentik, hogy az összefoglaló közlemény megírásával kapcsolatban nem áll fenn velük szemben pénzügyi vagy egyéb lényeges összeütközés, összeférhetetlenségi ok, amely befolyásolhatja a közleményben bemutatott eredményeket, az abból levont következtetéseket vagy azok értelmezését.

Irodalom
1. Clemens M, Sághy L, Duray G. Pacemaker-implantációk, szív-elektrofiziológiai vizsgálatok és katéterablációk számának alakulása hazánkban 2011–2013-ban. Cardiologia Hungarica 2014; 44: 149–154.

2. Tahin T, Riba Á, Clemens M, Földesi Cs, Duray G, Gellér L, Merkely B, Sághy L. Szív-elektrofiziológiai vizsgálatok és katéterablációk számának alakulása Magyarországon 2014 és 2016 között. Cardiologia Hungarica 2017; 47: 195–199. https://doi.org/10.26430/CHUNGARICA.2017.47.3.195

3. Calkins H, Hindricks G, Cappato R, et al. 2017 HRS/EHRA/ECAS/APHRS/SOLAECE expert consensus statement on catheter and surgical ablation of atrial fibrillation. Heart Rhythm 2017; 14: e275–e444

4. Kirchhof P, Camm AJ, Goette A, et al. Early Rhythm-Control Therapy in Patients with Atrial Fibrillation. N Engl J Med 2020; 383(14): 1305–1316.

5. Biosense Webster. Voluntary field removal. Urgent field safety notice. 2015. http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_AvvisiSicurezza_5902_files_itemFiles_0_azione_itemAzione_0_fileAzione.pdf (18 February 2021, date last accessed).

6. Vurma M, Dang L, Brunner-La Rocca HP, et al. Safety and efficacy of the nMARQ catheter for paroxysmal and persistent atrial fibrillation. Europace 2016; 18(8): 1164–1169. https://doi.org/10.1093/europace/euw048

7. Kuck KH, Brugada J, Fürnkranz A, et al. Cryoballoon or Radiofrequency Ablation for Paroxysmal Atrial Fibrillation. N Engl J Med 2016; 374: 2235–2245.

8. https://www.escardio.org/static-file/Escardio/Subspecialty/EHRA/Publications/Documents/2017/ehra-white-book-2017.pdf [21 February 2021, date last accessed]

9. Raatikainen MJP, Arnar DO, Merkely B, et al. A Decade of Information on the Use of Cardiac Implantable Electronic Devices and Interventional Electrophysiological Procedures in the European Society of Cardiology Countries: 2017 Report from the European Heart Rhythm Association. Europace 2017; 19(suppl 2): ii1–ii90. https://doi.org/10.1093/europace/eux258

10. De Simone V, Guarise P, Guardalben S, et al. Telecardiology during the Covid-19 pandemic: past mistakes and future hopes. Am J Cardiovasc Dis 2020; 10(2): 34–47. Published 2020 Jun 15.

11. Lakkireddy DR, Chung MK, Gopinathannair R, et al. Guidance for cardiac electrophysiology during the COVID-19 pandemic from the Heart Rhythm Society COVID-19 Task Force; Electrophysiology Section of the American College of Cardiology; and the Electrocardiography and Arrhythmias Committee of the Council on Clinical Cardiology, American Heart Association. Heart Rhythm 2020; 17(9): e233–e241. https://doi.org/10.1016/j.hrthm.2020.03.028

12. Compagnucci P, Volpato G, Pascucci R, et al. Impact of the COVID-19 Pandemic on a Tertiary-Level Electrophysiology Laboratory in Italy. Circ Arrhythm Electrophysiol 2020; 13(9): e008774.
https://doi.org/10.1161/CIRCEP.120.008774

13. Coromilas EJ, Kochav S, Goldenthal I, et al. Worldwide Survey of COVID-19-Associated Arrhythmias. Circ Arrhythm Electrophysiol 2021; 14(3): e009458. https://doi.org/10.1161/CIRCEP.120.009458